Tsuka: An Exhibition of Contemporary Japanese Photography

 

Risaku Suzuki, Kazuma Obara, Tomoki Imai, Kenji Chiga, Mayumi Hosokura, Chikako Enomoto, Hiroshi Hatate, Daisuke Morishita, Mayumi Suzuki, Hajime Kimura, Yusuke Yamatani, Go Itami, Yoshinori Mizutani, Asako Narahashi, Shingo Kanagawa, Yuji Hamada, Hiroyuki Takenouchi, Hiromi Kakimoto, Yoshikatsu Fujii, Masako Tomiya, Kosuke Okahara, Keiko Nomura and Yasutaka Kojima.

Centre for Contemporary Photography, Melbourne, Victoria: June 8 - July 15

Museum of Innocence, Mildura, Victoria: July 21 - August 18